تدوین الگوی طراحی آموزش تفکر مبتنی بر نظریه اجتماعی ـ فرهنگی ویگوتسکی

جمشید حیدری؛ خدیجه علی آبادی؛ صغری ابراهیمی قوام؛ سعید پورروستایی

دوره 17، شماره 60 ، تیر 1400، ، صفحه 41-82

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2021.43942.2714

چکیده
  چکیدهاین پژوهش با هدف تدوین الگوی طراحی آموزش تفکر مبتنی بر نظریه اجتماعی‌ـ‌فرهنگی ویگوتسکی انجام شده است. روش پژوهش آمیخته وطرح پژوهش آمیخته اکتشافی است. این طرح از دو بخش متوالی کیفی و کمّی تشکیل شده است. در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون، متون علمی که به روش هدفمند انتخاب شد و شامل 18 کتاب و 40 مقاله بود، مورد مطالعه و تحلیل ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
تأثیر طراحی فعالیت های آموزشی مبتنی بر نظریه ی دیالکتیک ویگوتسکی بر پرورش تفکر حین عمل

جمشید حیدری؛ حسین مرادی مخلص؛ ابراهیم ابوالقاسمی

دوره 15، شماره 51 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 51-70

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2019.35408.2384

چکیده
  هدف پژوهش حاضر سنجش تأثیر طراحی فعالیت‌های آموزشی مبتنی بر نظریۀدیالکتیک ویگوتسکی بر پرورش تفکر حین عمل است. در این پژوهش از روش آزمایش و طرح پیش‌آزمون پس‌آزمون چند گروهی استفاده شد. جامعۀآماری پژوهش را کلیۀدانش آموزان پسر متوسطۀاول، پایۀهشتم که در سال تحصیلی 96 ـ 95 در شهرستان اسدآباد مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می‌دادند. جهت نمونه‌گیری ...  بیشتر