شناسایی عوامل بی انگیزگی تحصیلی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان: رویکرد پدیدارشناسی

سعید رومانی؛ کبری عالی پور؛ صدیقه فرخی

دوره 15، شماره 54 ، دی 1398، ، صفحه 179-206

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2020.34706.2360

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر در بی‌انگیزگی تحصیلی در بین دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان است. جامعه آماری پژوهش، شامل دانشجویان دانشگاه فرهنگیان خرم‌آباد است که تعداد 15 نفر به‌عنوان نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و همچنین اشباع نظری انتخاب شد. داده‌های استخراج‌شده از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته ...  بیشتر