پایایی و ساختار عاملی مقیاس جهت گیری هدف معلم برای تدریس

زهرا نقش؛ زهرا رمضانی خمسی

دوره 15، شماره 54 ، دی 1398، ، صفحه 159-177

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2020.34410.2354

چکیده
  هدف این مطالعه بررسی ساختار عاملی و پایایی پرسشنامه جهت‌گیری هدف معلم بود. به این منظور 300 معلم پایه اول تا ششم ابتدایی به‌صورت تصادفی خوشه‌ای طبقه‌ای از میان معلمان مقطع ابتدایی شهر تهران انتخاب شدند و به مقیاس جهت‌گیری هدف باتلر (2007) پاسخ دادند. این تحقیق توصیفی و از نوع اعتباریابی است و ساختار عاملی پرسشنامه توسط تحلیل عاملی اکتشافی ...  بیشتر