نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول) z.naghsh@ut.ac.ir

2 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

چکیده

هدف این مطالعه بررسی ساختار عاملی و پایایی پرسشنامه جهت‌گیری هدف معلم بود. به این منظور 300 معلم پایه اول تا ششم ابتدایی به‌صورت تصادفی خوشه‌ای طبقه‌ای از میان معلمان مقطع ابتدایی شهر تهران انتخاب شدند و به مقیاس جهت‌گیری هدف باتلر (2007) پاسخ دادند. این تحقیق توصیفی و از نوع اعتباریابی است و ساختار عاملی پرسشنامه توسط تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و پایایی ابزار توسط آلفای کرونباخ و روش آزمون-بازآزمون موردبررسی قرار گرفت. نتیجۀ تحلیل مؤلفه‌های اصلی با چرخش واریماکس راه‌حل‌های 4 عاملی را نشان داد که 33/51 درصد از واریانس کل را تبیین کرد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی شاخص‌های برازش خوب مدل را نشان داد. آلفای کرونباخ کل مقیاس برابر 82/0 به دست آمد و ضریب همبستگی در روش آزمون-بازآزمون 0.72 به دست آمد که به‌طورکلی نشان‌دهندۀ پایایی قابل‌قبول ابزار است. به‌طورکلی نتایج نشان‌دهندۀ برازش خوب مقیاس جهت‌گیری هدف باتلر در جامعۀ ایران و پایایی مناسب این پرسشنامه است که می‌توان از آن برای تعیین جهت‌گیری هدف معلمان استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

درانی، کمال و صابری، قاسم. (1390). رویکرد جامعه‌شناسی به مهارت‌های ارتباطی معلمان روستایی در منطقه ارشق، نشریه توسعه محلی، 5(3) 1، 85-106.
رفیع زاده، رفعت. (1391). بررسی رابطه باورهای انگیزشی، جهت‌گیری هدف و استفاده از راهبردهای شناختی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان سال دوم دبیرستان شهر یزد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد.
کارشکی، حسین. (1387). نقش اهداف پیشرفت در مؤلفه‌های یادگیری خودتنظیمی، تازه‌های علوم شناختی، 21، 39-13.
نادری، عزت‌الله؛ حاجی زاد، محمد؛ شریعتمداری، علی و سیف نراقی، مریم. (1389). بررسی و مقایسه مهارت‌های حرفه‌ای معلمان دروس علوم پایه و علوم انسانی دوره راهنمایی شهرستان بهشهر به‌منظور ارائه روش‌های ارتقای کیفی این مهارت‌ها. فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات مدیریت؛ آموزشی- 2(2).
Ames, C. (1990). Motivation: What teachers need to know. Teachers college record, 91(3), 409-421.
Ames, C. (1992). Classrooms: Goals, structures, and student motivation. Journal of educational psychology, 84(3), 261.
Ames, C., & Ames, R. (1984). Systems of student and teacher motivation: Toward a qualitative definition. Journal of Educational Psychology, 76(4), 535.
Ames, C., & Archer, J. (1988). Achievement goals in the classroom: Students' learning strategies and motivation processes. Journal of educational psychology, 80(3), 260.
Astleitner, H. (2005). Principles of effective instruction-general standards for teachers and instructional designers. Journal of Instructional Psychology, 32(1), 3.
Barron, K. E., Evans, S. W., Baranik, L. E., Serpell, Z. N., & Buvinger, E. (2006). Achievement goals of students with ADHD. Learning Disability Quarterly, 29(3), 137-158.
Baumert, J., & Köller, O. (2000). Unterrichtsgestaltung, verständnisvolles Lernen und multiple Zielerreichung im Mathematik-und Physikunterricht der gymnasialen Oberstufe. In TIMSS/III: Dritte Internationale Mathematik-und Naturwissenschaftstudie. Mathematische und naturwissenschaftliche Bildung am Ende der Schullaufbahn (pp. 271-315). Leske+ Budrich.
Butler, R. (2007). Teachers' achievement goal orientations and associations with teachers' help seeking: Examination of a novel approach to teacher motivation. Journal of educational psychology, 99(2), 241.
Butler, R., & Shibaz, L. (2014). Striving to connect and striving to learn: Influences of relational and mastery goals for teaching on teacher behaviors and student interest and help seeking. International Journal of Educational Research, 65, 41-53.
DeVellis, R. F. (2016). Scale development: Theory and applications (Vol. 26). Sage publications.
Dweck, C. S. (1986). Motivational processes affecting learning. American psychologist, 41(10), 1040.
Elliot, A. J. (1999). Approach and avoidance motivation and achievement goals. Educational psychologist, 34(3), 169-189.
Elliot, A. J. (2005). A conceptual history of the achievement goal construct. Handbook of competence and motivation, 16(2005), 52-72.
Elliot, A. J., & Harackiewicz, J. M. (1996). Approach and avoidance achievement goals and intrinsic motivation: A mediational analysis. Journal of personality and social psychology, 70(3), 461.
Elliot, A. J., & Harackiewicz, J. M. (1996). Approach and avoidance achievement goals and intrinsic motivation: A mediational analysis. Journal of personality and social psychology, 70(3), 461.
Gilbert, G. E., & Prion, S. (2016). Making sense of methods and measurement: Lawshe's Content Validity Index. Clinical Simulation in Nursing, 12(12), 530-531.
Good, T. L., & Brophy, J. E. (1991). Looking in Classrooms New York.
Grant, H., & Dweck, C. S. (2003). Clarifying achievement goals and their impact. Journal of personality and social psychology, 85(3), 541.
Krauss, S., Kunter, M., Brunner, M., Baumert, J., Blum, W., Neubrand, M., ... & Löwen, K. (2004). COACTIV: Professionswissen von Lehrkräften, kognitiv aktivierender Mathematikunterricht und die Entwicklung von mathematischer Kompetenz. na.
Lee, J. Q., McInerney, D. M., Liem, G. A. D., & Ortiga, Y. P. (2010). The relationship between future goals and achievement goal orientations: An intrinsic–extrinsic motivation perspective. Contemporary Educational Psychology, 35(4), 264-279.
Middleton, M. J., & Midgley, C. (1997). Avoiding the demonstration of lack of ability: An underexplored aspect of goal theory. Journal of educational psychology, 89(4), 710.
Midgley, C. (1993). Motivation and middle level schools. Advances in motivation and achievement, 8, 217-274.
Midgley, C. (2014). Goals, goal structures, and patterns of adaptive learning. Routledge.
Midgley, C., Maehr, M. L., Hruda, L. Z., Anderman, E., Anderman, L., Freeman, K. E., & Urdan, T. (2000). Manual for the patterns of adaptive learning scales. Ann Arbor: University of Michigan.
Nicholls, J. G. (1989). The competitive ethos and democratic education. Harvard University Press.
Pekrun, R., Elliot, A. J., & Maier, M. A. (2009). Achievement goals and achievement emotions: Testing a model of their joint relations with academic performance. Journal of educational Psychology, 101(1), 115.
Pelletier, L. G., Séguin-Lévesque, C., & Legault, L. (2002). Pressure from above and pressure from below as determinants of teachers' motivation and teaching behaviors. Journal of educational psychology, 94(1), 186.
Pintrich, P. R. (2003). A motivational science perspective on the role of student motivation in learning and teaching contexts. Journal of educational Psychology, 95(4), 667.
Pintrich, P. R., Cross, D. R., Kozma, R. B., & McKeachie, W. J. (1986). Instructional psychology. Annual review of psychology, 37(1), 611-651.
Retelsdorf, J., Butler, R., Streblow, L., & Schiefele, U. (2010). Teachers' goal orientations for teaching: Associations with instructional practices, interest in teaching, and burnout. Learning and instruction, 20(1), 30-46.
Selamat, N., Samsu, N. Z., & Kamalu, N. S. M. (2013). The impact of organizational climate on teachers’ job performance.
Skaalvik, E. M. (1997). Self-enhancing and self-defeating ego orientation: Relations with task and avoidance orientation, achievement, self-perceptions, and anxiety. Journal of educational psychology, 89(1), 71.
Skaalvik, E. M., Valåns, H., & Sletta, O. (1994). Task Involvement and Ego Involvement: relations with academic achievement, academic self‐concept and self‐esteem. Scandinavian Journal of Educational Research, 38(3-4), 231-243.
Tabachnick, B. G., & Fidel, L. S. (2015). Using Multivariate Statistics.,(Baloğlu, M., Çev. Ed.). Ankara: Nobel Yayıncılık.
Urdan, T. C., & Maehr, M. L. (1995). Beyond a two-goal theory of motivation and achievement: A case for social goals. Review of educational research, 65(3), 213-243.
Watt, H. M. G., & Richardson, P. W. (2008a). Motivation for teaching. Learning and Instruction, 18, 405-407.
Watt, H. M., & Richardson, P. W. (2008). Motivations, perceptions, and aspirations concerning teaching as a career for different types of beginning teachers. Learning and instruction, 18(5), 408-428.