روانشناسی یادگیری
تأثیر نوع بیان آموزشی بر انگیزش درونی و یادگیری حرکتی دانشجویان

فاطمه قناعتیان جهرمی؛ سعید ارشم؛ رسول یاعلی

دوره 15، شماره 52 ، مرداد 1398، ، صفحه 113-131

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2019.30257.2174

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تأثیر نوع بیان آموزشی برانگیزش درونی و یادگیری حرکتی دانشجویان بود. 48 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان به شکل تصادفی در قالب سه گروه تحت سه نوع بیان آموزشی (حمایت‌کننده استقلال، کنترل‌کننده و خنثی) قرار گرفتند. هر سه گروه ابتدا یک فیلم آموزشی یکسان از پرتاب دارت را به شکل بی‌صدا مشاهده کردند. سپس 21 پرتاب ...  بیشتر