تدوین مدل پیش بینی گرایش به تقلب در دانشجویان بر اساس متغیرهای تحصیلی

افشین افضلی؛ سید محمد امین قشمی؛ علی هندی ورکانه

دوره 16، شماره 56 ، تیر 1399، ، صفحه 75-96

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2020.31112.2261

چکیده
  هدف این پژوهش تبیین و پیش­بینی تقلب تحصیلی در دانشجویان بر اساس متغیر­های تحصیلی شامل رضایت از تحصیل، انگیزش تحصیلی و خودناتوان­سازی تحصیلی است. پژوهش با روش توصیفی همبستگی انجام شد و جامعه آماری آن کلیه دانشجویان دانشگاه بوعلی سینای همدان به تعداد 12215 نفر بودند. نمونه آماری به حجم 300 نفر انتخاب شد که با استفاده از روش نمونه­گیری ...  بیشتر