نقش احساس تنهایی در نگرش دانشجویان به مواد مخدر

سمیرا سلیمانی؛ علی محمد رضایی؛ فاطیما نظری

دوره 11، شماره 35 ، فروردین 1394، ، صفحه 67-77

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین احساس تنهایی و نگرش به مواد مخدر در دانشجویان دانشگاه سمنان انجام شد. روش مطالعه همبستگی بود. تعداد200 دانشجوی دانشگاه سمنان با روش خوشه ای چند مرحله ای و با استفاده از پرسشنامه احساس تنهایی و نگرش به مواد مخدر، مورد بررسی قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t دو گروه مستقل ...  بیشتر