نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکترای روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، کارشناس سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور.

2 استادیار، گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه سمنان.

3 کارشناس روانشناسی بالینی، دانشگاه سمنان

چکیده

مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین احساس تنهایی و نگرش به مواد مخدر در دانشجویان دانشگاه سمنان انجام شد. روش مطالعه همبستگی بود. تعداد200 دانشجوی دانشگاه سمنان با روش خوشه ای چند مرحله ای و با استفاده از پرسشنامه احساس تنهایی و نگرش به مواد مخدر، مورد بررسی قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t دو گروه مستقل استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین احساس تنهایی و نگرش به مواد مخدر در دانشجویان همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد (001/0 > p و 35/0 = r). همچنین احساس تنهایی و نگرش به مصرف مواد مخدر در دانشجویان پسر نسبت به دانشجویان دختر، به ترتیب بیشتر و مثبت تر بود. با توجه به نتایج مشاهده شده، پیشنهاد می شود که برگزاری کارگاه های مهارت زندگی با تاکید بر مقابله با احساس تنهایی و آموزش صحیح مهارت های دوست یابی در بدو ورود به دانشگاه  به خصوص در دانشجویان پسر  بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها