مقایسۀ اثربخشی روش‌های آموزش مبتنی بر رایانه و آموزش به کمک رایانه بر تعامل عناصر فرایند آموزش یادگیری

حسین مرادی مخلص؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ حسن رشیدی

دوره 13، شماره 45 ، مهر 1396، ، صفحه 41-57

https://doi.org/10.22054/jep.2017.8143

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی روش­های آموزش مبتنی بر رایانه و آموزش به کمک رایانه بر تعامل عناصر فرایند آموزش ـ یادگیری در درس علوم تجربی پایه دوم متوسطه اول شهرستان اسدآباد انجام گرفت. این پژوهش جزء طرح‌های شبه‌آزمایشی می‌باشد که از طرح پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه‌های آزمایشی 1 و 2 استفاده می‌­کند. جامعه مورد بررسی در این ...  بیشتر