شناسایی مؤلفه‌های بازی آزاد در فرایند یاددهی- یادگیری کودکان مبتنی بر سنتز پژوهی در شواهد پژوهشی معاصر

صابر عبدالملکی؛ محبوبه خسروی؛ مصطفی قادری؛ حسن ملکی

دوره 16، شماره 58 ، دی 1399، ، صفحه 117-146

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2021.44495.2729

چکیده
  بازی یکی از مؤلفه‌ها و شاخص‌ها مهم در نظام تعلیم و تربیت دوره کودکی است که در دنیای آموزش به علت تعاریف مبهم آن به‌خصوص وقتی درزمینه کلاسی قرار می‌گیرد، به یک عمل و مفهوم مبهم تبدیل می‌شود. هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه‌های بازی آزاد در فرایند یاددهی-یادگیری کودکان بود. روش پژوهش کیفی از نوع سنتز پژوهی بود. جامعه پژوهش شامل کلیه منابع ...  بیشتر

کیفیت سنجی برنامه‌های درسی تحصیلات تکمیلی گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

رضا شکورزاده؛ حسن ملکی؛ مهدی قصابی چورسی

دوره 10، شماره 34 ، دی 1393، ، صفحه 67-92

چکیده
   هدف پژوهش حاضر، کیفیت­سنجی برنامه­های درسی تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر: هدف­های برنامه درسی، محتوای برنامه درسی، راهبردهای یاددهی یادگیری و راهبردهای ارزیابی برنامه درسی می­باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان و اساتید تحصیلات تکمیلی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی به تعداد 165 نفردانشجو ...  بیشتر