آموزش موسیقی: راهبردی اثربخش در تحول واج‌شناختی کودکان پیش‌دبستان

سید نبی الله قاسم تبار؛ نیاز یوسفی؛ محبوبه حسینی؛ بدرالسادات دانشمند

دوره 16، شماره 57 ، مهر 1399، ، صفحه 1-19

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2021.27482.2040

چکیده
  این پژوهش به منظور تعیین اثربخشی آموزش موسیقی در افزایش تحول آگاهی واج‌شناختی کودکان پیش‌دبستان انجام شد. از جامعه کودکان 6-5 سال منطقه سه شهر تهران، 30 کودک انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. گروه مداخله طی سه ماه (سه جلسه دو ساعته در هفته) موسیقی آموزش دیدند. برای گروه کنترل مداخله‌ای صورت نگرفت. مهارت‌های واج‌شناختی ...  بیشتر