سلامت روان دانشجویان: نقش معنویت و هوش هیجانی

سمیرا سلیمانی؛ علی محمد رضایی؛ رویا داداللهی ساراب

دوره 13، شماره 44 ، تیر 1396، ، صفحه 49-58

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2017.7979

چکیده
  معنویت و هوش هیجانی با سلامت روان افراد همبستگی دارد. با توجه به اینکه شناخت عوامل مؤثر بر سلامت روان افراد به‌خصوص قشر دانشجویان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ پژوهش با هدف تعیین همبستگی معنویت و هوش هیجانی با سلامت روان در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. پژوهش حاضر مطالعه‌ای توصیفی بر روی 358 دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد ...  بیشتر