بررسی محتوای کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی بر اساس الگوی خلاقیت هدایت شده پلسک (Plsek)

علی ضیایی مهر

دوره 13، شماره 44 ، تیر 1396، ، صفحه 1-28

https://doi.org/10.22054/jep.2017.7977

چکیده
  کتاب درسی به­عنوان یکی از ارکان اصلی آموزش، می‌تواند نقش مهمی را در زمینه پرورش خلاقیت و تفکر­خلاق یادگیرنده‌ها ایفا کند. این پژوهش با هدف بررسی میزان تطابق محتوای کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی با الگوی خلاقیت هدایت شده پلسک (1997) و با روش توصیفی از نوع تحلیل­محتوا انجام گرفته است. نمونه­ی آماری این پژوهش که با حجم جامعه ...  بیشتر