خصوصیات روان سنجی پرسشنامه پنج عامل شخصیت برای کودکان-فرم کوتاه (BFQ-C-SF)

اکبر عطادخت؛ بهمن زردی گیگلو؛ حدیثه لاله

دوره 14، شماره 48 ، تیر 1397، ، صفحه 103-126

https://doi.org/10.22054/jep.2018.25625.1973

چکیده
  چکیده هدف پژوهش حاضر، بررسی خصوصیات روان‌سنجی پرسشنامه پنج عاملی شخصیت برای کودکان-فرم کوتاه بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان پایه‌های تحصیلی ششم، هفتم، هشتم و نهم شهرستان اردبیل تشکیل می‌داد. از این میان 450 نفر نمونه به روش خوشه‌گیری چند‌مرحله‌ای انتخاب شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه پنج عامل شخصیت برای کودکان-فرم ...  بیشتر