رابطه شایستگی اجتماعی، آخرت نگری با بهزیستی مدرسه: نقش واسطه‌ای ، بلوغ عاطفی و اخلاقی نوجوانان در مدارس

مریم برهمن؛ محبوبه موسیوند

دوره 17، شماره 59 ، فروردین 1400، ، صفحه 175-212

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2021.54162.3086

چکیده
  چارچوب طرح‌های کلی موفقیت دانش‌آموزان، دربرگیرندۀ چندین عنصر شخصیتی، معنوی، اخلاقی شناخته شده است که بالقوه در موفقیت دانش‌آموزان تأثیرگذار است؛ در این خصوص می‌توان به شایستگی، آخرت-نگری، بلوغ اخلاق و عاطفی اشاره کرد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه شایستگی اجتماعی، آخرت نگری با بهزیستی مدرسه: نقش واسطه‌ای ، بلوغ عاطفی و اخلاقی نوجوانان ...  بیشتر