طراحی و اعتبار یابی الگوی آموزشی کارورزی بر اساس نظریه استاد شاگردی شناختی برای اجرای درس کارورزی در دانشگاه فرهنگیان

حجت الله الماسی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ علی دلاور؛ محمد رضا نیلی احمد آبادی

دوره 16، شماره 56 ، تیر 1399، ، صفحه 1-30

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2020.22602.1835

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش شناسایی الگوی آموزشی کارورزی بر اساس نظریۀ استاد شاگردی شناختی برای اجرای دوره‌های کارورزی در دانشگاه فرهنگیان است. در این پژوهش از روش آمیخته، از نوع طرح اکتشافی و جامعه آماری شامل متخصصین دانشگاه فرهنگیان و اسناد و منابع مکتوب و الکترونیکی بوده است. نمونه‌ها در بخش کیفی بر اساس نمونه‌گیری هدفمند، تعداد 12 ...  بیشتر