اثربخشی آموزش رایانه یار بر حافظه کاری بر بهبود کارکردهای اجرایی و عملکرد ریاضیات دانش آموزان با اختلال ریاضیات

سکینه سلطاتی کوهبنانی

دوره 9، شماره 30 ، دی 1392، ، صفحه 145-164

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2013.6051

چکیده
  تحقیق حاضر به منظور اثر بخشی آموزش رایانه یار حافظة کاری بر بهبود کارکردهای اجرایـی و عملکرد ریاضی دانش آموزان با اختلال ریاضیات انجام گرفت. در تحقیق نیمه آزمایشی حاضـر 20 دانش آموز با اختلال ریاضیات دختر پایـه سـوم تـا پـنجم ابتـدایی بـه روش نمونـه گیـری در دسترس از مراکز اخـتلال هـای یـادگیری شـهر تهـران در سـال تحصـیلی 1390 -1391 انتخـاب ...  بیشتر