بررسی اثربخشی اجرای برنامه فلسفه برای کودکان به شیوه اجتماع پژوهشی در افزایش هوش هیجانی دختران دبیرستانی

هما رضایی

دوره 9، شماره 30 ، دی 1392، ، صفحه 79-106

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2013.6048

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین اثربخشـی برنامـه آموزشـی فلسـفه بـرای کودکـان بـه شـیوه اجتمـاع پژوهشی در هوش هیجانی دختـران دبیرسـتانی انجـام شـد. بـدین منظـور یکـی از دبیرسـتان های منطقه 2 آموزش و پرورش شهر تهران به عنوان جامعـه پژوهشـی برگزیـده شـد. روش پـژوهش حاضر نیمه آزمایشی پـیش آزمـون-پـس آزمـون بـا گـروه کنتـرل بـود . پـس از جـایگزینی ...  بیشتر