پیش بینی میزان موفقیت تحصیلی دانشجوی الکترونیکی: درنگی بر نقش متغیرهای دموگرافیک، پیشینه تحصیلی، نحوه گزینش و محل سکونت

محمدعلی رستمی نژاد

دوره 9، شماره 30 ، دی 1392، ، صفحه 55-78

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2013.6047

چکیده
  توسـعه آمـوزش الکترونیکـی در آمـوزش عـالی ایـران بسـیار سـریعتر از آمـوزش- پـرورش و کارآموزی است. با این وجود ریزش، مشروطی و افت تحصیلی یکـی از چالش هـایی مشـترکی است که نه تنها آموزش عالی ایران بلکه تمام کشورهای جهان با آن مواجه هسـتند. بـا توجـه بـه پیچیدگی پدیده افت تحصیلی، این پژوهش سعی دارد، عوامل پیشبینی کننـده میـزان موفقیـت ...  بیشتر