روانشناسی یادگیری
رابطۀ حمایت اجتماعی ادراک شده با بهزیستی ذهنی و پیشرفت تحصیلی دختران پیش‌دانشگاهی

فاطمه ابوطالبی؛ احمد خامسان؛ میترا راستگومقدم

دوره 14، شماره 48 ، شهریور 1397، ، صفحه 147-168

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2018.17094.1599

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ بین انواع، میزان و اهمیت شبکة حمایت اجتماعی ادراک شده با بهزیستی ذهنی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر دورة پیش‌دانشگاهی می‌باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی (رگرسیون) و جامعۀ آماری کلیۀ دانش‌آموزان دختر مقطع پیش‌دانشگاهی شهر بیرجند بوده‌اند. 220 دانش‌آموز دختر به‌شیوۀ تصادفی از بین سه مرکز پیش‌دانشگاهی ...  بیشتر