بررسی رابطه بین دینداری و شادکامی در بین دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان سال تحصیلی 1389-1388

علیرضا منظری توکلی؛ نجمه عراقی پور

دوره 6، شماره 19 ، اسفند 1389، ، صفحه 19-45

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2011.6025

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین دینداری و شادکامی در بین دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان سال تحصیلی 1389-1388 است. در این پژوهش از روش تحقیق همبستگی، استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی فرضیه های پژوهشی از روش های آمار توصیفی و استباطی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده این است که بین دینداری و شادکامی همبستگی ...  بیشتر