تأثیر آموزش مفاهیم علوم تجربی به روش قصه گویی بر میزان یادگیری دانش آموزان دختر پایه اول ابتدایی شهر تهران سال تحصیلی 87-86

نرگس دهستانی؛ فرشته مجیب

دوره 4، شماره 11 ، خرداد 1387، ، صفحه 60-75

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2008.6020

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر آموزش مفاهیم علوم تجربی با روش قصه گویی بر میزان یادگیری دانش آموزان انجام گرفته است. که آیا روش قصه گویی باعث افزایش میزان یادگیری دانش آموزان در مفاهیم علوم تجربی می شود. جامعه آماری پژوهش عبارت بود از کلیه دانش آموزان دختر پایه اول ابتدایی شهر تهران و حجم نمونه در این پژوهش ۶۴ نفر (۳۲ نفر گروه آزمایش ...  بیشتر