مقایسه نگرش و مهارت های اجتماعی دانش آموزان دوره متوسطه مدارس دولتی، نمونه و غیردولتی شهرستان های استان تهران در سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۵

خلیل اسماعیل پور؛ حسن ملکی

دوره 2، شماره 6 ، اسفند 1385، ، صفحه 137-157

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2007.6000

چکیده
  یکی از کار کردها و اهداف صریح آموزش پرورش، تحقق اهداف اجتماعی در دانش آموزان است. در این تحقیق نگرش و مهارت های اجتماعی دانش آموزان دوره متوسطه مدارس دولتی، نمونه و غیردولتی شهرستان های استان تهران با توجه به اهداف اجتماعی این دوره بررسی و مقایسه شده است. به این منظور با روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای، نمونه ۴۹۱ نفری انتخاب شد و برای ...  بیشتر