نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه تبریز

2 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

یکی از کار کردها و اهداف صریح آموزش پرورش، تحقق اهداف اجتماعی در دانش آموزان است. در این تحقیق نگرش و مهارت های اجتماعی دانش آموزان دوره متوسطه مدارس دولتی، نمونه و غیردولتی شهرستان های استان تهران با توجه به اهداف اجتماعی این دوره بررسی و مقایسه شده است. به این منظور با روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای، نمونه ۴۹۱ نفری انتخاب شد و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. این پرسشنامه با الگو گیری از پرسشنامه های مشابه و اهداف اجتماعی دوره متوسطه تهیه شد. روایی محتوایی و روایی سازه آن مناسب بوده و همسانی درونی آن 94/0 مشخص گردید. مؤلفه های «سعی در تقویت روابط با خانواده»، «سعی در تقویت روابط با دوستان»، «خیرخواهی و سعه صدر» و «مشارکت منظم در فعالیت های اجتماعی» در سطح مهارت و گرایش به توسعه یکپارچگی اجتماعی»، «قانون گرایی»، «میهن دوستی» و «ایثار و از خود گذشتگی» در سطح نگرش اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که دانش آموزان مدارس غیردولتی فقط از نظر با مشارکت منظم در فعالیت های اجتماعی» از مدارس دولتی بالاترند و دانش آموزان مدارس نمونه از نظر «قانون گرایی» بالاتر از مدارس دولتی و غیردولتی هستند. از نظر ۶ مؤلفه دیگر، بین دانش آموزان مدارس دولتی، نمونه و غیردولتی تفاوت وجود ندارد. بیشترین تفاوت در بین دانش آموزان رشته های مختلف تحصیلی وجود دارد. بین دانش آموزان دختر و پسر نیز از نظر مؤلفه های مربوط به نگرش و مهارت های اجتماعی تفاوت بیشتری وجود دارد. پایه تحصیلی با برخی مؤلفه ها رابطه منفی دارد، درحالی که بین معدل با برخی مؤلفه های نگرش و مهارت های اجتماعی رابطه مثبت وجود دارد. منطقه نیز تا حدودی با برخی از مؤلفه های نگرش و مهارت های اجتماعی رابطه دارد.

کلیدواژه‌ها