بررسی کارایی درونی شاخه فنی و حرفه ای آموزش متوسطه استان کهگیلویه و بویراحمد طی سال های 82-1377

سیدمصطفی شریف؛ محمدرضا نیلی

دوره 2، شماره 6 ، اسفند 1385، ، صفحه 109-118

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2007.5998

چکیده
  با توجه به سرمایه گذاری فراوان کشور در آموزش و پرورش، ارزیابی وضع موجود کارآیی دوره ها و رشته های گوناگون آن با استفاده از شاخص های مربوط همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده و هست. بدون شک نتایج حاصل از انجام پژوهش های علمی می تواند برنامه ریزان را در شناسایی موانع و راهکارهای تحقق وضع مطلوب هدایت کند. به این منظور پژوهش حاضر به بررسی ...  بیشتر

حوزه مسؤولیت نهادهای برنامه ریزی درسی در دانشگاه اصفهان

مهری ساکی؛ سیدمصطفی شریف

دوره 2، شماره 6 ، اسفند 1385، ، صفحه 119-136

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2007.5999

چکیده
  خط مشی تمرکز زدایی در دانشگاه ها، مسئولیت و اختیار بازنگری برنامه های درسی را به دانشگاه های دارای هیئت ممیزه واگذار نموده است. دانشگاه اصفهان در راستای این خط مشی اقداماتی انجام داده و در حال بازنگری برنامه های درسی خود است. این تحقیق، به منظور بررسی حوزه مسئولیت نهادهای برنامه ریزی درسی در سطح گروه، دانشکده و ستاد سیاست گزاری برنامه ...  بیشتر