نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار دانشگاه اصفهان

چکیده

خط مشی تمرکز زدایی در دانشگاه ها، مسئولیت و اختیار بازنگری برنامه های درسی را به دانشگاه های دارای هیئت ممیزه واگذار نموده است. دانشگاه اصفهان در راستای این خط مشی اقداماتی انجام داده و در حال بازنگری برنامه های درسی خود است. این تحقیق، به منظور بررسی حوزه مسئولیت نهادهای برنامه ریزی درسی در سطح گروه، دانشکده و ستاد سیاست گزاری برنامه های درسی در دانشگاه اصفهان انجام گرفته و از نوع تحقیق توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری شامل ۴۵۴ نفر عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان بوده، که پس از تعیین حجم نمونه از طریق فرمول، ۹۰ نفر با روش طبقه ای متناسب با حجم به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده های پژوهش پرسشنامه محقق ساخته با روائی محتوا و ضریب پایائی ۸۶/ ۰ بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان داد که بازنگری سرفصل های درسی موجود با ۹۶٫۷ درصد بازنگری واحدهای درسی و منابع تعیین شده و حذف و اضافه و جایگزین کردن واحدهای درسی با ۹۳٫۳ درصد در حوزه مسئولیت شورای برنامه ریزی درسی در سطح گروه قرار دارد. تبیین سیاستهای آموزشی در سطح دانشکده با 4/83 درصد در حوزه مسئولیت شورای برنامه ریزی درسی دانشکده قرار دارد. شناخت نیازهای جامعه با 2/92 درصد و ایجاد رشته های آموزشی جدید در دوره های تحصیلی با ۹۰ درصد در حوزه مسئولیت ستاد سیاست گزاری برنامه های درسی در سطح دانشگاه قرار دارد. T مشاهده شده در سطح p>0/01 معنادار بوده و مسئولیت شوراهای برنامه ریزی درسی گروه و دانشکده و ستاد سیاست گزاری برنامه های درسی در حوزه های تعریف شده در سطح زیاد می باشد.

کلیدواژه‌ها