شخصیت و رضایت زناشویی

بتول احدی؛ حسین اسکندری

دوره 2، شماره 6 ، اسفند 1385، ، صفحه 57-108

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2007.5997

چکیده
  در این پژوهش رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و رضایت زناشویی ۴۰۰ زن از مادران دانش آموزان دوره ابتدایی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. از آزمودنی ها خواسته شد تا پرسشنامه های رضایت زناشویی انریچ و NEO-FFI را تکمیل کنند. از روش های آماری توصیفی و همچنین ضرایب همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین عامل روان رنجور ...  بیشتر