شخصیت و رضایت زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه ارومیه

2 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در این پژوهش رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و رضایت زناشویی ۴۰۰ زن از مادران دانش آموزان دوره ابتدایی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. از آزمودنی ها خواسته شد تا پرسشنامه های رضایت زناشویی انریچ و NEO-FFI را تکمیل کنند. از روش های آماری توصیفی و همچنین ضرایب همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین عامل روان رنجور خویی با رضایت زناشویی رابطه منفی ولی بین عامل های خوشایندی و وظیفه شناسی با رضایت زناشویی رابطه مثبت وجود دارد. نتایج پرسشنامه حاضر حاکی از آنست که عامل های روان رنجور خویی، خوشایندی و وظیفه شناسی می توانند به صورت معنی دار واریانس مربوط به متغیر رضایت زناشویی را تبیین کنند. بدین ترتیب که افزایش روان رنجور خویی با کاهش رضایت زناشویی همراه است، در حالیکه افزایش خوشایندی و وظیفه شناسی با افزایش رضایت زناشویی توأم است. یافته های به دست آمده از این پژوهش مبین اهمیت عامل های شخصیتی روان رنجور خویی، خوشایندی و وظیفه شناسی به عنوان همبسته های مهم رضایت زناشویی است.

کلیدواژه‌ها