رابطه بین میزان بهره گیری مدیران مدارس از مدیریت مشارکتی با میزان استفاده معلمان از یادگیری مشارکتی

احمد اکبری عیدگاهی؛ محمدرضا کرامتی

دوره 2، شماره 6 ، اسفند 1385، ، صفحه 27-50

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2007.5994

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین میزان مشارکت معلمان در امور مختلف آموزشگاه و میزان مشارکت دانش آموزان در فعالیت های گوناگون کلاسی انجام شد. روش پژوهش از نوع زمینه یابی بود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سنجش سبک مدیریت مدیران و فرم مصاحبه سازمان یافته و به منظور تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون مقایسه دو میانگین مستقل ...  بیشتر