بررسی تطبیقی رابطه بین سبک تفکر با سن، جنسیت، رشته تحصیلی و میزان تحصیلات در معلمان مقاطع سه گانه ابتدایی، راهنمایی و متوسطه

ناهید جهانشاهی؛ صغری ابراهیم قوام

دوره 2، شماره 5 ، آذر 1385، ، صفحه 37-58

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2006.5987

چکیده
  در این پژوهش رابطه ی بین سبک های تفکر معلمان (قانونگذار، اجرایی، قضایی، کلی نگر، جزئی نگر، آزاد اندیش و محافظه کار) با متغیرهایی چون سن، جنسیت، رشته ی تحصیلی، میزان تحصیلات و مقطع تحصیلی مورد بررسی قرار گرفته است. شرکت کنندگان در این مطالعه ۲۰۰ نفر (۷۵ مرد، ۱۲۵ زن) از معلمان زن و مرد مقاطع سه گانه ی تحصیلی شهرستان بم بودند که به روش نمونه ...  بیشتر