نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

2 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این پژوهش رابطه ی بین سبک های تفکر معلمان (قانونگذار، اجرایی، قضایی، کلی نگر، جزئی نگر، آزاد اندیش و محافظه کار) با متغیرهایی چون سن، جنسیت، رشته ی تحصیلی، میزان تحصیلات و مقطع تحصیلی مورد بررسی قرار گرفته است. شرکت کنندگان در این مطالعه ۲۰۰ نفر (۷۵ مرد، ۱۲۵ زن) از معلمان زن و مرد مقاطع سه گانه ی تحصیلی شهرستان بم بودند که به روش نمونه گیری نسبی تصادفی از جامعه ی آماری (تمامی معلمان زن و مرد سه مقطع تحصیلی) انتخاب گردیدند. ابزارهای اندازه گیری در این پژوهش عبارت بودند از (۱) پرسشنامه ی سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر (۱۹۹۲). (۲) پرسشنامه ی جمعیت شناختی محقق ساخته که اطلاعات مربوط به پاسخ دهندگان را می سنجد. جهت تحلیل داده ها از آزمون تی، تحلیل واریانس یک طرفه و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته های بدست آمده نشان داد که بین سن و سبک های تفکر قانونگذار، اجرایی، کلی نگر، آزاد اندیش و محافظه کارانه و همچنین بین جنسیت و سبک های تفکر اجرایی، قضایی، جزئی نگر، کلی نگر، و محافظه کار رابطه ی معنی دار وجود دارد. بین رشته تحصیلی و سبک های تفکر قانون گذار، اجرایی، جزئی نگر و محافظه کار و همچنین بین سطح تحصیلات و سبک تفکر قانونگذار رابطه ی معنی دار وجود دارد. بعلاوه بین سبک تفکر قانون گذار و مقطع تحصیلی نیز رابطه ی معنی دار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها