مقایسه میزان کارایی درمان شناختی رفتاری، روش خود – یاری (کتاب درمانی) و کنش متقابل این دو روش در افزایش میزان رضایت زناشویی زوجین

کرم افشارنیا؛ علی دلاور

دوره 2، شماره 4 ، شهریور 1385، ، صفحه 13-30

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2006.5976

چکیده
  این پژوهش به بررسی و مقایسه میزان کارایی درمان شناختی رفتاری، روش خود یاری و کنش متقابل این دو روش (روش شناختی رفتاری روش خود یاری) در افزایش رضایت مندی زندگی زناشوئی زوجین پرداخته است. پژوهش حاضر، به صورت آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون گروه کنترل اجرا شده است. بدین منظور از بین زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه آزاد کرمانشاه، ...  بیشتر