بررسی پردازش اطلاعات در زنان مبتلا به اختلال وسواس های فکری - عملی

هوشنگ زردشت؛ حبیب هادیان فرد

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1384، ، صفحه 35-54

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2006.5959

چکیده
  این تحقیق به منظور بررسی فرآیند پردازش اطلاعات در زنان وسواسی و بهنجار انجام شده است. ازاین رو سه جزء شناختی در فرآیند پردازش یعنی، توجه، حافظه و تفکر در یک گروه زنان وسواسی به طور قابل دسترسی با یک گروه زنان بهنجار که از لحاظ سن، جنس، و تحصیلات همتا شدند، با استفاده از آزمون های حافظه وکسلر (WMS) و آزمون فراخنای توجه (SOA) و آزمون تفکر و ...  بیشتر