نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه شیراز

2 هیئت علمی دانشگاه شیراز

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی فرآیند پردازش اطلاعات در زنان وسواسی و بهنجار انجام شده است. ازاین رو سه جزء شناختی در فرآیند پردازش یعنی، توجه، حافظه و تفکر در یک گروه زنان وسواسی به طور قابل دسترسی با یک گروه زنان بهنجار که از لحاظ سن، جنس، و تحصیلات همتا شدند، با استفاده از آزمون های حافظه وکسلر (WMS) و آزمون فراخنای توجه (SOA) و آزمون تفکر و یگوستگی مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق شامل سه فرضیه پژوهشی بوده که به طور کلی بیانگر تفاوت معنادار در توجه و حافظه بین دو گروه زنان بود. داده ها با استفاده از روش آماری t برای گروه های مستقل محاسبه شد. نتایج نشان داد که بهره حافظه (MO) و هفت خرده آزمون حافظه، فراخنای توجه و تفکر بین دو گروه زنان از لحاظ آماری تفاوت ندارد. بنابراین هر سه فرضیه رد شد. علاوه بر این گروهی از مردان وسواسی با یک گروه از مردان بهنجار به شیوه انتخاب در گروه زنان، خارج از طرح تحقیق بررسی شد. نتیجه کاملا شبیه به نتایج در گروه زنان بود. نتیجه اینکه، فرایند پردازش اطلاعات در زنان وسواسی با بهنجار تفات ندارد. بنابراین پیشنهاد می شود روان شناسان در مورد وضعیت حافظه، توجه و تفکر در بیماران وسواس با احتیاط تصمیم گیری کنند و محققان به بررسی پردازش اطلاعات نامرتبط به تهدید، ترس و هیجان نیز توجه نشان دهند.

کلیدواژه‌ها