الگوی ساختاری ارتباط میان سبک دلبستگی و سرزندگی تحصیلی: نقش واسطه‌‌ای امید

منصوره حاج حسینی؛ الهه هدایتی؛ مسعود غلامعلی لواسانی

دوره 17، شماره 59 ، فروردین 1400، ، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2021.33144.2287

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌ای امید در ارتباط بین سبک های دلبستگی و سرزندگی تحصیلی بود. روش: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و طرح همبستگی و تحلیل مسیر بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی دانش‌آموزان پسر پایه دهم مقطع متوسطه دوم شهر شیراز در سال تحصیلی 95-96 تشکیل می‌دادند که از این میان تعداد 400 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند ...  بیشتر

رابطه منزلت اجتماعی معلم با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموز نقش واسطه ای ساختار هدفی کلاس

منصوره حاج حسینی؛ زهرا نقش؛ مریم مرادبیگی

دوره 16، شماره 57 ، مهر 1399، ، صفحه 21-42

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2021.22702.1839

چکیده
  چکیده: هدف تحقیق شناسایی رابطه منزلت اجتماعی معلم با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموز با میانجی گری ساختار هدفی کلاس است. جامعه آماری، دانش آموزان دختر مدارس متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 94-1393 و معلمین آن ها بوده است که با نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 400 معلم و دانش آموز انتخاب گردید. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی و به طور دقیق تر تحلیل ...  بیشتر