مقایسه‌ی اثربخشی الگوهای طراحی آموزشی رایگلوث، گانیه و روش مرسوم در یادگیری دانش آموزان

حجت دهقانزاده؛ حسین دهقانزاده؛ داریوش نوروزی؛ محمد حسن امیرتیموری

دوره 12، شماره 39 ، فروردین 1395، ، صفحه 119-134

https://doi.org/10.22054/jep.2016.4120

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، مقایسه­ی میزان اثربخشی الگوهای طراحی آموزشی رایگلوث و گانیه با همدیگر و با روش مرسوم در یادگیری درس حرفه وفن سوم راهنمائی بود. برای رسیدن به این هدف از روش شبه­آزمایشی و از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه این پژوهش تمامی دانش­آموزان سوم راهنمائی پسر شهرستان قدس و نمونه آن 59 نفر از این جامعه ...  بیشتر

مقایسۀ اثربخشی لینک های متنی تکرار شونده و لینک های ارجاعی درون متنی بر یادگیری و یادداری واژگان و درک مطلب زبان انگلیسی

وحید صالحی؛ داریوش نوروزی

دوره 9، شماره 29 ، مهر 1392، ، صفحه 69-95

https://doi.org/10.22054/jep.2013.6102

چکیده
  یکی از جنبه های آموزش زبان از طریق برنامه های آموزشی زبان رایانه ای که در چند سال اخیر توجه بسیاری را به خود معطوف نموده است، کمک به یادگیری واژگان از طریق استفاده از فن آوری لینک می باشد. پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر استفاده از دو لینک (متنی تکرار شونده و ارجاعی درون متنی) بر یادگیری و یادداری واژگان و درک مطلب زبان انگلیسی انجام ...  بیشتر