نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

4 استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مقایسه­ی میزان اثربخشی الگوهای طراحی آموزشی رایگلوث و گانیه با همدیگر و با روش مرسوم در یادگیری درس حرفه وفن سوم راهنمائی بود. برای رسیدن به این هدف از روش شبه­آزمایشی و از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه این پژوهش تمامی دانش­آموزان سوم راهنمائی پسر شهرستان قدس و نمونه آن 59 نفر از این جامعه بود که از طریق نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب شدند و در سه گروه گواه، گروه الگوی طراحی آموزشی گانیه و  گروه الگوی طراحی آموزشی رایگلوث قرار گرفتند. برای هر سه گروه پیش­آزمون، پس­آزمون و آزمون یادداری اجرا شد. برای تحلیل داده­ها در بخش آمار توصیفی، شاخص­هایی نظیر میانگین و انحراف استاندارد نمرات، محاسبه شد و در بخش آمار استتنباطی و برای بررسی فرضیه پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس بهره گرفته شد. نتایج به­دست آمده نشان داد که تفاوت بین گروه­های آموزش مرسوم و الگوهای طراحی آموزشی رایگلوث و گانیه در سطح معناداری 95درصد معنادار می­باشد ولی بین الگوهای طراحی آموزشی گانیه و رایگلوث تفاوت معناداری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

سیف، علی­اکبر. (1387). روان­شناسی پرورشی نوین، ویرایش ششم. تهران: دوران.
Afnan N. Darwazeh. (1993). The Effects of Using Reigeluth's Elaboration Theory Versus Gagne's Heirarchical Approach and the Random Order for Sequencing Instruction on Remember and Application Levels Learning. Journal of King Saud University. Educational Sciences & Islamic Studies. Volume 5, No 2.
Agel, Magdy. (2013). the effect of different interaction levels on instructional design. 13th International Educational Technology Conference. Procedia - Social and Behavioral Sciences 103, 1035 – 1043.
Ausubel, D.P (1968). Educational Psychology: A Cognitive Viwe. New York: Holt, Reinhart and Winston.
Çalışkan, İlke. (2014). A Case Study About Using Instructional Design Models In Science Education. 5th World Conference on Educational Sciences - WCES 2013. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, 394 – 396.
Chen, W (2002).The effect of varied elaboration sterategies in complementing visualized instruction and prior knowledge in a hypertext environment on student achievement of different educational objective. Doctoral Dissertation .Pennsylvania State University
Chiemi, N. Quin, J. (1994). The application of Elaboration theory of instruction to Japanese language education .U. S. Departmant of education national institute of education educational resources information center (Eric). 206582
Dewey, J. (1900). Psychology and social practice. The Psychology Review, 7,105-124
Frey, L. & Reigeluth, C. M. (1983).The use of sequence and synthesis for teaching concepts. IDD & EWorking Papers. No. 5. Syracus. NY: Syracus University School of Education. ERIC: No. 217859
Landa, L. (1983). The algo-heuristic theory of instruction. In C. M. Reigeluth (Ed), instructional designe theories and models: An overview of their current status. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
Leigh M. Tolley. Laurene, Johnson. Tiffany, A. Koszalka. (2012). an intervention study of instructional methods and student engagement in large classes in Thailand. International Journal of Educational Research 53, 381–393.
Lingxian, Zhang. Xiaoshuan, Zhang. Yanqing, DUAN. Zetian, FU. Yanwei WANG. (2010). Evaluation of Learning Performance Of E-Learning in China: A metholodogy based on change of internal mental model of learnears. The Turkish Online Journal of Educational Technology – January 2010, volume 9 Issue 1
Lynda A. Skidmor. (2008). Concept Mapping to Promote Meaningful Learning. At the Community College Level. Walden University .The conditions of learning and theory of instruction. 4- Gagné, M. 7. R. (4th Ed.). Fort Worth, TX:  Harcourt Brace
M. David, Merrill. & Jeffrey, C. Kelety. (1981). Elaboration Theory and Cognitive psychology. Instructional Science, 10, 217-235
Muhammad Ajmal, CHAUDRY. Fazal, Rahman. (2010). A Critical Review of instructional Designeprocess of Distance Learning system. Turkish Online Journal of Distance Education, Volum : 11, Number: 3, Article 11
Mullins, Kimberli. (2014). Good IDEA: Instructional Design Model for Integrating Information Literacy. The Journal of Academic Librarianship. P. 11-14
Reigeluth, C.M. & Stein, F.S. (1983) .The elaboration theory of instruction .In c. M. Reigeluth (Ed), Instructional design theories and models: An overview of their current status. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Reigeluth, C. M. (1999). Instructional-Design Theories and Models Volume II, A New Paradigm of Instructional Theory. Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Publishers10 Industrial Avenue Mahwah, NJ 07430.
Reigeluth, C. M. (1989).Educational Technology at the crossroads: New mindsets andnew directions. Educational Technology Research and Development, 37(1), 67-80.
Tse-Kian Neo. Mai Neo & Belinda Soo-Phing Teoh. (2010).assessing the effects of OF using‘S events of instructions in a multimedia student centeredenvironment: A Malaysian Experience. Turkish Online Journal of Distance Education. Volume: 11 Number: 1
Tyler, R.W. (1978). How schools utilize educational research and development. In R. Glaser (Ed.), Research and development and school change. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Association.
Waqar, Yasira. (2013). the impact of learning design on student learning in technology Integrated lessons. 3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership – WCLTA 2012. Procedia - Social and Behavioral Sciences 93, 1795 – 1799.
Wei, Fan Chen. (2002).complementing Visualized Instruction and Prior knowledge In a Hypertext Environment On student achievement of different educational objectives. The Pennsylvania state university.