تعیین نقش پیشینه تحصیلی، راهبردهای یادگیری و خود نظم دهی بر پیشرفت تحصیلی ریاضی

بهرام صالح صدق پور

دوره 9، شماره 30 ، دی 1392، ، صفحه 127-144

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2013.6050

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به منظـور بررسـی رابطـه بـین پیشـینه تحصـیلی، راهبردهـای یـادگیری و خود نظم دهی با پیشرفت تحصیلی درس ریاضی انجام گرفته است. روش: این تحقیـق بـه روش توصیفیـ همبستگی انجام شـده اسـت. کلیـه دانـش آمـوزان دختـر سـال اول دبیرسـتان هـای شـهر برازجان استان بوشهر که در سال تحصیلی 90-89 به تحصیل اشتغال داشتند، جامعه آماری ایـن ...  بیشتر