طراحی و آزمودن الگویی از اثر ساختار هدف مدرسه بر ساختارهای انگیزشی دانش‌آموزان با درنظرگرفتن نقش واسطه‌ای حمایت ادراک شده معلم

صالحه پیریایی؛ ملوک خادمی اشکذری

دوره 11، شماره 38 ، دی 1394، ، صفحه 1-20

چکیده
  زمینه: هدف پژوهش حاضر، طراحی و آزمودن الگویی از اثر دو ساختار هدف یادگیری و عملکردی حاکم بر مدرسه بر ساختارهای انگیزشی دانش‌آموزان شامل انگیزش درونی و نمادهای رفتاری آن (تلاش و رفتارهای کمک‌یابی) با درنظر گرفتن نقش واسطه ای حمایت ادراک شده عاطفی و ابزاری از سوی معلم بود. روش: پژوهش حاضر از نوع همبستگی و الگویابی معادلات ساختاری است. ...  بیشتر