نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، روانشناسی تربیتی، دانشگاه الزهرا (س)‏‎

2 دانشیار، روانشناسی تربیتی، دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

زمینه: هدف پژوهش حاضر، طراحی و آزمودن الگویی از اثر دو ساختار هدف یادگیری و عملکردی حاکم بر مدرسه بر ساختارهای انگیزشی دانش‌آموزان شامل انگیزش درونی و نمادهای رفتاری آن (تلاش و رفتارهای کمک‌یابی) با درنظر گرفتن نقش واسطه ای حمایت ادراک شده عاطفی و ابزاری از سوی معلم بود.
روش: پژوهش حاضر از نوع همبستگی و الگویابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان بود که ازمیان آن‌ها به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای تعداد 210 نفر (150 دختر و 60 پسر) به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. پرسشنامه‌های ساختارهای هدف مدرسه، حمایت ادراک شده معلم و مقیاس ساختارهای انگیزشی جهت سنجش متغیرهای مورد استفاده قرار گرفتند. کلیه تحلیل‌ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS ویراست 22 و AMOS ویراست 18 صورت گرفت. جهت تحلیل روابط واسطه ای نیز از روش بوت‌استرپ در برنامه MACRO پریچر و هیز استفاده شد.
یافته‌ها: شاخص‌های برازندگی الگویابی معادلات ساختاری نشان دادند که الگوی پیشنهادی از برازش مطلوبی با داده‌ها برخوردار است و ازمیان تمامی مسیرها 2 مسیر در الگوی نهایی حذف شدند. نیمی از روابط واسطه ای میان متغیرها نیز معنی‌دار بودند.
نتایج: ساختار هدف یادگیری در مدرسه آثار مثبتی بر پیامدهای عملکردی و ساختارهای انگیزشی دانش آموزان هم به صورت مستقیم و هم به صورت واسطه ای از طریق حمایت عاطفی و حمایت ابزاری معلم دارد.

کلیدواژه‌ها

 
ارشدی، نسرین. (1386). "طراحی و آزمودن الگویی از پیشایندها و پیامدهای مهم انگیزش شغلی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب - منطقه اهواز". پایان نامه دکتری روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
نعامی، عبدالزهرا و پیریایی، صالحه. (1391). رابطه ابعاد انگیزش‌تحصیلی با اشتیاق‌تحصیلی دانش­آموزان سال سوم دبیرستان­های شهر اهواز. فصلنامۀپژوهشدرنظا­هایآموزشی، سالششم، شمارة شانزدهم، 43-29.
Ames, C. (1992). Classrooms: Goals, structures, and student motivation. Journal of Educational Psychology, 84, 261–271.
Bandura, A. (1997). Self-efficacy: the exercise of control. New York: Freeman.
Benson, P. (1991). All kids are our Kids. san Franeisco; Jossey Bass.
Bullough, R. V. (2011). Hope, happiness, teaching, and learning. In C. Day J.C-K. Lee (Eds.), New understandings of teacher’s work. Emotions and educational change (pp. 15–30). New York: Springer.
Carol Midgley, C. Kaplan, A. Middleton, M. & Maehr, M. L. (1998). The  development and validation of scales assessing students’ achievement goal orientations. contemporary educational psychology 23,113–131.
Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1985). The General Causality Orientations Scale - Self-Determination in Personality. Journal of Research in Personality, 19(2), 109-134.
Federici. R. A. & Skaalvik. E. M (2014). Students’ perceptions of emotional and instrumental teacher support: relations with motivational and emotional responses. International Education Studies, 7 (1), 21-36.
Gegenfurtner, A. & Hagenauer, G. (2013). Achievement goals and achievement goal orientations in education. International Journal of Educational Research, 61, 1–4.
Huges, J. N. Wu, J. Y. Kwok, O.-M. Villarreal, V. & Johnson, A. Y. (2012). Indirect effects of child reports of teacher–student relationship on achievement. Journal of Educational Psychology, 104, 350–365.
Jang, H. Reeve, J. & Deci, E. L. (2010). Engaging Students in Learning Activities: It Is Not Autonomy Support or Structure but Autonomy Support and Structure. Journal of Educational Psychology, 102(3), 588-600. http://dx.doi.org/10.1037/a0019682
king, S. R (2010). Examining the role of goal setting and self-monitoring on sixth grade students’ motivational beliefs and performance. A Dissertation Submitted to the Graduate Faculty of George Mason University in Partial Fulfillment of The Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy.
Koskey, K. L. K. Karabenick, S. A. Woolley, M. E. Bonney, C. R. & Dever, B. V. (2010). Cognitive validity of students’ self-reports of classroom mastery goal structure: What students are thinking and why it matters. Contemporary Educational Psychology, 35, 254–263.
Malecki, C. K. & Demaray, M. K. (2003). What Type of Support Do They Need? Investigating Student Adjustment as Related to Emotional, Informational, Appraisal, and Instrumental Support. School Psychology Quarterly, 18(3), 231-252.
Meece, J. L. Anderman, E. M. & Anderman, L. H. (2006). Classroom goal structure, student motivation, and academic achievement. Annual Review of Psychology, 57,487–503.
Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and psychological measurement, 30, 607-610.
Myers, S. A. Edwards, C., Wahl, S. T. & Martin, M. M. (2007). The Relationship Between Perceived Instructor Aggressive Communication and College Student Involvement. Communication Education, 56(4), 495-508.
Newman, R. S. (1998). Adaptive help-seeking: A role of social interaction in self-regulated learning. In S. A. Karabenick (Ed.), Strategic help-seeking. Implications for learning and teaching (pp. 13-37). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Ass.
Patrick, H. Kaplan, A. & Ryan, A. M. (2011). Positive classroom motivational environments: Convergence between mastery goal structure and classroom social climate. Journal of Educational Psychology, 103, 367–382.
Sakiz, G. (2012). Perceived instructor affective support in relation to academic emotions and motivation in college. Educational Psychology, 32(1), 63-79.
Sakiz, G. Pape, S. J. & Hoy, A. W. (2012). Does perceived teacher affective support matter for middle school students in mathematics classrooms? Journal of School Psychology, 50(2), 235-255.
Semmer, N. K. Elfering, A. Jacobshagen, N. Perrot, T. Beehr, T. A. & Boos, N. (2008). The emotional meaning of instrumental social support. International Journal of Stress Management, 15(3), 235-251. Skaalvik, E. M. & Skaalvik, S. (2013). School goal structure: Associations with students' perceptions of their teachers as emotionally supportive, academic self-concept, instrinsic motivation, effort, and help seeking behavior. International Journal of Educational Research, 61, 5-14.
Skaalvik, S. & Skaalvik, E. M. (2005). Self-Concept, Motivational Orientation, and Help-Seeking Behavior in Mathematics: A Study of Adults Returning to High School. Social Psychology of Education, 8(3), 285-302.
Walker, C. O. (2012). Student perception of classroom achievement goals as predictors of belonging and content instrumentality. Social Psychology of Education, 15, 97–107.