راهبردهای یادگیری زبان دوم:در جستجوی نمایه‏ای برای زبان فارسی

رضا‏مراد صحرایی؛ شراره خالقی زاده

دوره 8، شماره 26 ، دی 1391، ، صفحه 3-30

چکیده
  پژوهش‏حاضر از نوع کاربردیمی‏باشد و به شناسایی راهبردهای ‏یادگیری زبان‏فارسی (به عنوان زبان دوم) در میانفارسی‏آموزان خارجی می‏پردازد. راهبردهای یادگیری زبان عملکردهایی هستند‏کهاستفاده از آنها از سوی دانش‏آموز فرآیند یادگیری را آسان‏تر، سریع‏تر، لذت بخش‏ترو موثرتر ساخته، انتقال یادگیری به موقعیت‏های جدید را ...  بیشتر