بررسی تأثیر آزمایشگاه مجازی و واقعی بر یادگیری و یادداری در درس فیزیک و آزمایشگاه

هانیه مستور؛ خدیجه علی‏آبادی؛ مریم مقدسین

دوره 8، شماره 25 ، آذر 1391، ، صفحه 90-112

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیربرگزاری آزمایشگاه مجازی و واقعی بر یادگیری و یادداری دانش‏آموزان دختر رشتهریاضی و فیزیک در درس فیزیک و آزمایشگاه می‏باشد.نمونه پژوهش از میان دانش‏آموزان دختر رشته ریاضی و فیزیک سال سوم مقطع دبیرستانشهر مشهد که در نیمسال دوم سال تحصیلی 90-1389 مشغول به تحصیل بوده‏اند انتخاب ومحتوای درسی الکتریسیته در ...  بیشتر