رابطه منزلت اجتماعی معلم با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموز نقش واسطه ای ساختار هدفی کلاس

منصوره حاج حسینی؛ زهرا نقش؛ مریم مرادبیگی

دوره 16، شماره 57 ، مهر 1399، ، صفحه 21-42

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2021.22702.1839

چکیده
  چکیده: هدف تحقیق شناسایی رابطه منزلت اجتماعی معلم با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموز با میانجی گری ساختار هدفی کلاس است. جامعه آماری، دانش آموزان دختر مدارس متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 94-1393 و معلمین آن ها بوده است که با نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 400 معلم و دانش آموز انتخاب گردید. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی و به طور دقیق تر تحلیل ...  بیشتر

پایایی و ساختار عاملی مقیاس جهت گیری هدف معلم برای تدریس

زهرا نقش؛ زهرا رمضانی خمسی

دوره 15، شماره 54 ، دی 1398، ، صفحه 159-177

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2020.34410.2354

چکیده
  هدف این مطالعه بررسی ساختار عاملی و پایایی پرسشنامه جهت‌گیری هدف معلم بود. به این منظور 300 معلم پایه اول تا ششم ابتدایی به‌صورت تصادفی خوشه‌ای طبقه‌ای از میان معلمان مقطع ابتدایی شهر تهران انتخاب شدند و به مقیاس جهت‌گیری هدف باتلر (2007) پاسخ دادند. این تحقیق توصیفی و از نوع اعتباریابی است و ساختار عاملی پرسشنامه توسط تحلیل عاملی اکتشافی ...  بیشتر