بررسی میزان تأکید برنامه درسی علوم اجتماعی دوره راهنمایی بر مؤلفه‏های رویکرد انتقادی از دیدگاه دبیران

محمدرضا یوسف زاده؛ یحیی معروفی؛ عیسی بختیار؛ مهین طاهری تیزرو

دوره 8، شماره 23 ، فروردین 1391، ، صفحه 28-44

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی میزان تأکید برنامه درسی علوم اجتماعی دوره راهنمایی بر رویکرد انتقادی است. روش‌تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی است. این پژوهش دارای دو جامعه آماری شامل‌کلیه دبیران مدارس راهنمایی ناحیه یک شهر همدان است که در سال تحصیلی 88-1387 به تدریس درس علوم اجتماعی اشتغال داشته و تعدادکل آنها 85 نفر (45 مرد و 40)، و محتوای کتاب‏های ...  بیشتر