بررسی مبانی تربیت اجتماعی از دیدگاه امام سجاد(ع) در صحیفه سجادیه

فرشته ملاسلمانی؛ دکتر علی قائمی؛ دکتر سعید بهشتی

دوره 6، شماره 17 ، تیر 1389، ، صفحه 120-150

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی مبانی تربیت‏اجتماعی از دیدگاه‏امام‏سجاد(ع) در صحیفه سجادیه می‏باشد. برای رسیدن به این مقصود ابتدا مفهوم تربیت اجتماعی از دیدگاه امام سجاد(ع) با تأکید بیشتر بر صحیفه سجادیه مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت تا بدین ترتیب قالبی معین برای استخراج و تبیین مبانی تربیت‏اجتماعی از صحیفه فراهم‏گردد. در این‏پژوهش ...  بیشتر