نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه علامه طباطبائی

2 - عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

3 عضو هیأت علمی‏دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی مبانی تربیت‏اجتماعی از دیدگاه‏امام‏سجاد(ع) در صحیفه سجادیه می‏باشد. برای رسیدن به این مقصود ابتدا مفهوم تربیت اجتماعی از دیدگاه امام سجاد(ع) با تأکید بیشتر بر صحیفه سجادیه مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت تا بدین ترتیب قالبی معین برای استخراج و تبیین مبانی تربیت‏اجتماعی از صحیفه فراهم‏گردد. در این‏پژوهش از روش کتابخانه‏ای و فیش‏برداری برای گردآوری اطلاعات استفاده شد که مبنای کار استفاده از دعاهای صحیفه سجادیه و تفاسیر و ترجمه های معتبر این صحیفه بود. و با استفاده از روش تحلیل محتوا به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شد.
براساس یافته‏های این تحقیق، ایشان در نیایش‏های‏خود به شکلی ظریف و دقیق برخی ویژگی‏های‏ذاتی انسان را در حیطه تربیت‏اجتماعی برشمرده که عبارتند از: احسان، شرافت، غفلت پذیری، ضعف، تأثیرپذیری، کمال جویی، اندیشه ورزی و... . یافته‏های تحقیق نشان می‏دهد که مفهوم تربیت‏اجتماعی در صحیفه سجادیه همان یادگیری برقراری رابطه صحیح با مردم، با خدا و خود برای کسب رضایت خدا می‏باشد.

کلیدواژه‌ها

باقری، خسرو .(1385). نگاهی به تربیت اسلامی(چاپ سیزدهم). تهران: انتشارات مدرسه.
بلاغی، صدرالدین .(1370). ترجمه و شرح صحیفه سجادیه(چاپ سوم). تهران: انتشارات حسینیه ارشاد.
بهشتی، سعید .(1360). تربیت از دیدگاه اسلام. دوم. قم : انتشارات پیام.
جعفری، محمد‏تقی .(1361). ترجمه و تفسیر‏نهج‏البلاغه(ج12). تهران: دفتر‏نشر‏فرهنگ اسلامی.
جی، کارتلج- جی اف. میلبرن .(1369). آموزش مهارت‏های‏اجتماعی به کودکان، ترجمه محمد حسین نظری نژاد. اول. تهران. انتشارات آستان قدس.
داوودی، محمد .(1383). سیره‏تربیتی‏پیامبر(ص) و اهل‏بیت(ع). ج2. چاپ‏اول. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
دفتر همکاری حوزه و دانشگاه .(1374). فلسفه تعلیم و تربیت. دوم.تهران: انتشارات زیتون.
دلشاد تهرانی، مصطفی .(1379). ماه مهرپرور. اول. تهران: انتشارات خانه اندیشه جوان.
دلشاد تهرانی، مصطفی .(1383). سیری در تربیت اسلامی(چاپ پنجم). انتشارات دریا.
شکوهی، غلامحسین .(1362). تعلیم و تربیت و مراحل‏آن. هفتم، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
شکوهی، غلامحسین .(1380). مبانی و اصول آموزش و پرورش. دوازدهم. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
طباطبائی، محمدحسین .(1360). روابط‏اجتماعی در اسلام. ترجمه حجتی‏کرمانی، بی‏جا، تهران: انتشارات بعثت.
عسکریان، مصطفی .(1368). جامعه شناسی آموزش و پرورش. تهران: انتشارات توس.
علاقه بند، علی .(1382). جامعه شناسی آموزش و پرورش. سی و دوم. تهران: نشر روان.
فیض‏الاسلام، علی نقی .(1379). ترجمه و شرح‏صحیفه‏سجادیه. چاپ ششم. تهران: انتشارات فیض الاسلام.
قائمی، علی .(1363). روش مذهبی و اخلاقی کودکان. اول. تهران: انتشارات امیری.
کاشفی شاهرودی. (1376). ترجمه و شرح رساله حقوق امام سجاد(ع).
کلینی، محمد بن یعقوب .(1381). اصول کافی (تصحیح و تعلیق علی اکبر غفاری). تهران: انتشارات مکتبه الصدوق.