مقایسه میزان سلامت روان، انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی در دانش‏آموزان دارای اختلال نارسایی‏توجه/بیش‏فعالی و دانش‏آموزان عادی

دکتر ابوالقاسم یعقوبی؛ دکتر حمید علیزاده؛ فرزانه مرادی امین

دوره 6، شماره 16 ، فروردین 1389، ، صفحه 145-168

چکیده
  پـژوهش‏حاضـر بــا هدف مطالعـه مقایسه میزان سلامـت‏ روان، انگیـزه پیشرفت و عملکـرد‏ تحصیلی در دانش‏آموزان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش‏فعالی و دانش‏آموزان عادی پایه ‏اول‏راهنمایی انجام شده‏است. در این پژوهش نمونه ای با حجم 60 دانش‏آموز با روش نمونه‏گیری خوشه‏ای چند مرحلـه‏ای انتخاب از بین دانش‏آموزان پایه ...  بیشتر