تأثیر اصول و فلسفه تربیت بدنی بر تغییر اولویت فلسفه آموزشی ایده الیسم به رئالیسم

دکتر علی‌محمد صفانیا؛ فاطمه قربانعلی‌زاده قاضیانی؛ سید مرتضی طیبی

دوره 6، شماره 16 ، فروردین 1389، ، صفحه 60-78

چکیده
  هدف: فلسفه عنصری اساسی در فرآیندهای آموزشی محسوب می‏شود، بطوری‏که بدون داشتن پایه‏ها و تفکرات فلسفی نمی‏توان به دنبال اهداف و تعیین روش‏های اجرایی و ارزشیابی نتایج بود. از این رو، هدف از این تحقیق، بررسی اثر آموزش اصول و فلسفه تربیت‌بدنی بر اولویت فلسفه آموزشی و همچنین بر فلسفه‌های آموزشی دانشجویان دختر و پسر گرایش مدیریت ...  بیشتر