مقایسه ویژگی‏های شخصیتی و شیوه‏های یادگیری در دانشجویان علوم‏پایه، فنی و مهندسی و علوم‏انسانی دانشگاه‏های آزاد اسلامی استان مازندران

ارسلان خان محمدی؛ دکتر علی محمد صفانیا؛ مهدی پورابراهیم

دوره 6، شماره 16 ، فروردین 1389، ، صفحه 1-20

چکیده
  هدف از این پژوهش مقایسه صفات شخصیتی و شیوه‏های یادگیری در بین رشته‏های علوم پایه، فنی و مهندسی و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران بوده است. روش پژوهش از نوع علی- مقایسه ای. 445 دانشجو از دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران به‏طور تصادفی انتخاب شده و پرسشنامه پنج عامل شخصیتی تجدید نظر شده نئو و سبک‏های یادگیری کلب ...  بیشتر