ارتباط‌گرایی: در رقابت یا همسویی با دیگر نظریه‌های یادگیری؟

حسین اسکندری؛ دکتر هاشم فردانش؛ دکتر سید مهدی سجادی

دوره 5، شماره 15 ، دی 1388، ، صفحه 34-67

چکیده
  چند‏ دهه اخیر شاهد رخدادهای‏مهمی در زمینه دانش و فناوری بوده‏است؛ علاوه بر این نقد جهان منظم نیوتونی و ترسیم پدیده‌های جهان بر اساس پارادایم معرفت‌شناختی پیچیدگی، در‏حال پی‌گیری است. این رخدادها حوزه تعلیم و تربیت را با چالش‌ها و مطالبات جدیدی روبرو‏کرده است. در راستای پاسخ به شرایط جدید الگوها و نظریه‌های گوناگونی توسعه ...  بیشتر